645 sonuç bulundu

Geri dön

Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin Açılması

Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin Açılması16 Mart 1920'de stanbul'un tilaf Devletlerince "geçici" kaydıyla isgali, MebuslarMeclisi'nin dagıtılması ile aydınların ve milletvekillerinin tutuklanması Osmanlı Devleti'ninsona erdigini gösteriyordu. Çünkü hükümet, siyasi esaret altına alınmıs, herkesin yabancıyasalara göre yargılanacagı belirtilmis, haberlesme araçları denetim altına girmis, ülkeyisavunacak teskilatlar da iptal edilmisti. tilaf Devletleri'nin görüslerine aykırı söz söylemeksuç sayılmıstı.Uzun yıllardan beri millet egemenligine dayalı bir idare kurma düsüncesinde olan MustafaKemal Pasa, bu fırsatı iyi degerlendirdi. Öncelikle kuracagı devletin temel organlarınıolusturacak olan yeni meclisin toplanmasını saglamak üzere çalısmaları baslattı.Mustafa Kemal Pasa, 19 Mart 1920'de vilayetlere, livalara, kolordu komutanlarınagönderdigi tamiminde olaganüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplanmasını vedagılmıs Meclis-i Mebusan'dan Ankara'ya gelebileceklerin de bu meclise katılabilecekleriniduyurmustur. Yine seçimlerin yapılarak, on bes gün içinde milletvekillerinin Ankara'dabulunmalarını istemistir. Bu tamimden sonra, milletvekili seçilebilme sartlarına sahipkimseler arasından sürat ve ciddiyetle seçimler yapılmıstır. stanbul'un isgalinden sonratatil edilen Meclis-i Mebusan'daki milletvekilleri de çesitli yolardan Ankara'ya gelmeyebaslamıslardır. Bu arada Damat Ferit, 5 Nisan 1920'de dördüncü defa sadrazam olarakatanmıstır. Yeni stanbul Hükümeti, Ankara'da meclisin toplanmasını engellemek içinisyanları tahrik etmistir. Mustafa Kemal bir yandan yeni meclisin açılısı hazırlıklarınıyaparken diger yandan bu ayaklanmaları söndürmeye çalısmıstır.Meclisin açılması planlandıgı gibi gerçeklesmemistir. Ankara'da meclisin toplanabilecegibüyüklükte bir bina da yoktu. ttihat ve Terakki Klübü olarak insa ettirilmeye baslananfakat tamamlanamayan binanın eksiklikleri giderilerek meclis binası haline getirilmistir.Bolu bölgesinde karısıklıklar ve meb'uslar arasında çıkacak olan ihtilaflardan dolayı meclisinbiran önce açılması lâzımdı. Bu sebeple fikir ayrılıkları bir tarafa bırakılmak zorundaydı.Ancak yeni seçilenlerle stanbul'dan kaçabilen milletvekillerinin Ankara'ya geldiklerisıralarda bile henüz Büyük Millet Meclisi'nin hangi gün ve tarihte açılacagı belli degildi.Bununla beraber hazırlıkların 23 Nisan'dan önce bitecegi anlasıldıgı için Meclisin 23 NisanCuma günü, bu günün kutsal bir gün oldugu da dikkate alınarak, açılmasına karar verildi.21 Nisan ve 22 Nisan 1920 tarihinde iki tamim yayınlanan Mustafa Kemal Pasa, yenimeclisin 23 Nisan'da Cuma Namazından sonra toplanacagını vilâyetlere ve kolordularaduyurdu. Bu tamimde, Meclisin açılısından itibaren bütün mülkî ve askerî makamların vebütün milletin merciinin Büyük Millet Meclisi oldugu belirtiliyordu.TBMM, 23 Nisan 1920'de 13.45'te en yaslı üye olan Sinop milletvekili Serif Bey (Alkan)baskanlıgında toplandı. Serif Bey'den sonra ilk sözü Ankara Milletvekili Mustafa KemalPasa almıs ve meclisin olaganüstü yetkiye sahip olarak yeni seçilen milletvekilleriyle,isgale ugrayan saltanat merkezinden kurtulup gelen milletvekillerinden olustugunuaçıklamıstır. Daha önce seçilmis olan milletvekillerinin de olaganüstü yetkiyle görevyapacaklarını belirtmistir.6-23 Nisan 1920 tarihleri arasında yapılan görüsmelerde yeni meclisin adı üzerinde deduruldu. Hamdullah Suphi Bey bu meclise "Kurultay" denilmesini istiyordu. CelâleddinArif Bey ise "Meclis-i Kebir-i Milli" ismi üzerinde duruyordu. 23 Nisan 1920'de meclisaçıldıgı zaman Meclisin adı henüz kesinlesmemisti. Mustafa Kemal Pasa, 23 Nisan 1920günlü önergesinde "Meclis-i Ali"den söz eder. lk önergelerde "Büyük Millet MeclisiRiyaseti'ne" baslıkları vardır. Bazı önergelerde "Meclis-i Millî" terimleri de görülmektedir.Daha sonraları ise Mustafa Kemal Pasa'nın "Büyük Millet Meclisi" baslıgını kullandıgınıgörüyoruz.Ertesi gün 24 Nisan 1920 günü saat 10.00'da toplanan TBMM'de ilk sözü Mustafa Kemal Pasaalmıstır. Açık ve gizli oturumlarda 30 Ekim 1918'den 23 Nisan 1920'ye kadar geçen olaylarıbelgelere dayanarak anlatmıstır.Mustafa Kemal Pasa, Osmanlı döneminde izlenen siyasetin yeni Türkiye'nin siyasi politikasıolamayacagını belirtmistir. TBMM'nin izleyecegi siyaseti de söyle özetlemistir:"Bizim açık ve uygulanabilir gördügümüz siyasal yöntem, milli politikadır. Gerçeklerkarsısında hayalci olmak kadar büyük bir hata olamaz. Tarihin dedigi budur, bilimin, aklınve mantıgın dedigi böyledir. Milletimizin güçlü, mesut ve saglam bir düzen içindeyasayabilmesi için devletin bütünüyle milli politika gütmesi ve bu politikanın içteskilatımıza tam uyumlu ve dayalı olması gereklidir. Milli politika demekle anlatmakistedigimiz sudur; milli sınırlarımız içinde her seyden önce kendi gücümüze dayanarakvarlıgımızı koruyup milletin ve yurdun gerçek mutluluguna ve bayındırlıgına çalısmak;gelisigüzel, ulasılamayacak istekler pesinde milleti ugrastırmamak ve zarara sokmamak,medeniyet dünyasının gelismesini izlemek, insanca davranısını ve karsılıksız dostlugunubeklemektir."Millet ve devlet olarak yasanılan acı gerçeklerin bir analizi olan bu konusma, Yeni TürkiyeCumhuriyeti'nin izleyecegi milli, barısçı ve gerçekçi bir politikanın da temeliniolusturmustur.Aynı gün Mustafa Kemal Pasa Meclis Baskanlıgına seçildi. Mustafa Kemal Pasa, verdigi birönerge ile su hususların karar altına alınmasını istemistir;• Hükümet kurmak zorunludur.• Geçici oldugu bildirilerek bir hükümet baskanı tanımak ya da bir Padisah vekiliortaya çıkarmak uygun degildir.• Meclis'te yogunlasan milli iradenin, yurdun kaderine dogrudan dogruya el koymasınıkabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur.• Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıstır.• Meclis'ten seçilecek ve bakan olarak görevlendirilecek bir kurul, hükümet islerinebakar. Meclis baskanı bu kurulun da baskanıdır.• Padisah ve Halife baskı ve zordan kurtuldugu zaman, Meclis'in düzenleyecegi yasalilkeler içinde durumunu alır.TBMM, 25 Nisan 1920'de 8 bakandan olusan geçici bir hükümet kurmustur. Aynı gün birde Layiha Encümeni olusturarak yeni hükümetin olusum biçimini saptayacak bir yasanınhazırlanmasına karar vermistir. lk hükümetin kurulmasını saglayacak kanun tasarısı 2Mayıs 1920 günü milletvekillerinin onayına sunulmus ve aynı gün kanunlasmıstır. Bu kanunile "Meclis Hükümet Sistemi" kabul edilmis oluyordu. lk hükümetin kurulusu 3-5 Mayıstarihlerinde, TBMM'de bakanların seçilmesi ile gerçeklestirilmistir. lk kabinede yer alanbakanlıklar ve bakanlar su sekildedir:Seriye Vekili Mustafa Fehmi Efendi /BursaMilli Müdafa Vekili Fevzi Pasa /KozanHariciye Vekili Bekir Sami Bey /TokatMaliye Vekili Hakkı Behiç Bey /DenizliNafia Vekili smail Fazıl Pasa /Yozgatktisat Vekili Yusuf Kemal Bey /KastamonuAdliye Vekili Celalettin Bey /ErzurumDahiliye Vekili Cami Bey /AydınMaarif Vekili Dr. Rıza Nur Bey /SinopSaglık Vekili Dr. Adnan Bey /stanbulErkanı Harbiye Umum Vekili smet Bey /EdirneBöylece Türkiye'nin ilk hükümeti 11 bakandan olusmus, Saglık ve ktisat bakanlıklarıgetirilmis ve Genelkurmay Baskanlıgı da bakanlık olarak yer almıstır. Yeni Türkiye'nin builk hükümeti izleyecegi politikayı belirlemek üzere bir hükümet programı hazırlamıs 9Mayıs 1920'de TBMM'nin onayına sunmustur.lk hükümet programı son derece kısa tutulmustu. Çünkü milletin bekasının tehlikeyedüstügü bir sırada nazari, karısık, uzun süren muamelelerden kaçınmak gerekmekteydi. Dıspolitika hedefi; Misak-ı Milli'yi gerçeklestirmek ve memleketi isgal eden devletlerin bunauymalarını saglamaktı. ç politikada milli birlik ve dayanısma korunacak, askeri alandaKuva-yı Milliye muntazam bir askeri teskilata dönüstürülecekti.Ankara'da yeni meclisin niteligi üzerinde çalısmalar yapılırken stanbul Hükümeti debosdurmuyordu.1 Mayıs 1920'de Nemrut Mustafa Pasa'nın baskanı oldugu "Birinci dare-iÖrfiyye Divan-ı Harbi", Mustafa Kemal Pasa, Kara Vasıf Bey, Ali Fuad Pasa, Alfred RüstemBey, Dr. Adnan Bey ve Halide Edip Hanım'ı gıyâben ölüme mahkûm etti. Bu kararlayetinmeyen stanbul hükümeti daha bazı Kuvâ-yı Milliyecileri de ölüme mahkûm etti.TBMM, kendi hükümetini kurduktan sonra, stanbul'daki hükümetin geçerli olmadıgınıaçıklamıstır. Tek mesru organın TBMM ve Hükümeti oldugu duyurulmustur. Sadrazam DamatFerit, Meclis kararı ile vatandaslıktan çıkarılmıstır. Yakalandıgında vatana ihanetleyargılanacagına karar verilmistir. Ayrıca Meclis, 7 Haziran'da stanbul Hükümeti'nin alacagıkararlar ve yapacagı atamaların geçerli olmayacagına karar vermistir.
cengiz
Per Mar 21, 2013 11:15 pm
 
Foruma git
Konuya git

Sanalkahve Forum yenilendi

Merhaba sanalkahve yönetim olarak site forumumuzu yenilemiş bulunmaktayız hafta içi yenilikler devam edecek umarım beğenirsiniz..
Admin
Pzr Oca 22, 2012 8:00 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Forum süper olmuş emeğine yüreğineze sağlık.
Hacegan__
Pts Oca 23, 2012 6:58 am
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

slm cengız bey gercekten gzl olmuş emeğinıze sağlık
Ceren
Pts Oca 23, 2012 8:35 am
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

guselmis birde su adminin profilindeki ördek"te guselmis :))))))))))))))))))))))))))))
seher23
Pts Oca 23, 2012 3:52 pm
 
Foruma git
Konuya git

hayırlı olsun

emeğine yüreğine sağlık cengiz 101 ve çanakları ne zaman açacaksın...
Koray
Pts Oca 23, 2012 7:53 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Bu hafta içi bir terslik olmazsa inş açacacaz
Admin
Pts Oca 23, 2012 8:00 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

arakadaşlık gönderdim niye kabul etmemişsin )))) bekliyorum
Koray
Pts Oca 23, 2012 8:39 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Emeğine Sağlık Cengiz Abi Çok Güzel Olmuş.
asi_krall
Sal Oca 24, 2012 7:29 am
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Slm hayır ben beğenmedim eskisi daha güzeldi. Forum başlıkları daha çok dikkat çekiyordu, ayrıca yukarda oyunlarda blardo gözüküyor fakat aktif değil. Nasip olursa kaç sene sonra açmayı düşünüyorsunuz? verdiğiniz emekten dolayı tşk ediyorum.
tutku_35
Sal Oca 24, 2012 8:36 am
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Önceden Forum nasildi bilmedigim icin yenisi güzel olmus Emeginize saglik, yanliz benim sorunum var forumda resimle beraber yaziyi ekliyemiyorum yada video bana yardimci olursaniz dostlar sevinirim bu konuda fazla bir bilgim yok simdiden tsk ederim.
Asri_Saadet
Per Mar 29, 2012 1:36 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Emeklerinize saglik,önceki ne  nazaran biraz karisik  gibi görünüyor ama  alisinca, paylasimlar  cogaldikca  ayni güzellige  ulasir  kanisindayim...


Güzel paylasimlarda bulusmak dilegi ile

Nazli52
Pts Mar 25, 2013 7:04 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Merhaba... Cengiz bey ,verdiğiniz uğraştan dolayı Emeğinize Sağlık Tşkr.ler Hernekadar foruma katılamasamda  ..Paylaşımları Keyifle okuyorum...Neden katılamıyorum?   .. kullanımını bilmediğimden..Sanırım ben gibi birçok arkadaşımda aynı sorundan dolayı paylaşımlarda bulunamıyorlar dır.Sizlerden ricam öncelikle Forum nasıl kullanılır ?lütfen ..bu konuda bizleri aydınlatın...Sanalkahve vazgeçilmez sitemiz...Scrable lobisinide  en kısa zamanda aktif hale getirirseniz çok sevinirim ..Şimdiden tşkr..eder..Yenilikleri nizin yakın takipçisiyim...Başarılar ,Kolay gelsin....
jassenya
Pts Mar 25, 2013 10:24 pm
 
Foruma git
Konuya git

Bunları Biliyormusunuz..?

Soğukların ardından ısınan havalar, bizlere daha çok enerji vermesi gerekirken kimilerimizde halsizlik, yorgunluk, uykuya eğilim, dikkat eksikliği, algılamada sorunlar, eklem ağrıları gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Her gün birkaçımız bu sorunları çözmek için farklı, reçetesiz, bilinçsizce kullanılan takviye ilaçlara başvuruyor. Kimilerimiz de kışın verdiği hareketsizlik ile beraber alınan kiloları vermek için "şok diyetler", internette veya bazı işletmelerde onaysızca satılan zayıflama ilaçlarına başvuruyor. Ayrıca kimilerimiz de "diyet kitapları"na başvurarak diyet yapmaya karar veriyor ki, beslenme şeklinin "kişiye özgü" olduğunu unutup herkes için yazılan bilgiler ile zayıflamaya çalışıp, metabolizma düzenlerine daha çok zarar verip geri dönüşü olmayan zararları veriyor. Sağlıklı beslenmek herkesin dikkat etmesi ve önem vermesi gerekmektedir. Fakat çok az kesimimiz sağlıklı beslenme ile yaşam kalitelerini artırabileceğinin farkında ve çok az bireyimiz sağlıklı beslenmeyi bir diyetisyen eşliğinde yapmaktadır. Kişiye özgü beslenme, sağlıklı zayıflama ve doğru kilo kontrolü ancak size özel bir diyet ve size özel bir diyetisyenle yapılabilir.   Bahar ayları ile birlikte vücudumuzda da baharı hissetmek için beslenme şeklinizde de değişiklik yapılmalıdır. Sağlıklı beslenmek için öncelikle günlük mutlaka 2-2,5 Lt yani 10-12 su bardağı su tüketimi gerekmektedir. Havaların ısınması su ihtiyacımızı artırırken, çay ve kahve tüketimi su yerine geçmemektedir. Günlük tüketeceğiniz bitki çaylarıyla bir miktar sıvı ihtiyacınızı kaşılayabilirsiniz fakat geri kalan ihtiyacınızı mutlaka su olarak tüketmelisiniz. Günlük beslenmenizde belirli programlar dahilinde az az ve sık sık besin tüketmelisiniz. Böylelikle Uzun süren açlıkların sonrasında oluşacak çok acıkmalara ve ani yeme ataklarına dönüşmesini engelleyebilirsiniz.   Ağır yemekler tüketmemelisiniz.Kavurma,kızartma gibi yağlı yemeklerin sindirimi daha zor gerçekleşeceği için bahar aylarında daha çok yorgunluğa neden olmaktadır. Mutlaka taze sebze ve meyve tüketimine önem gösteriniz. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir.Öğünlerde tüketilen salatalar, ara öğünlerde tercih edilen meyveler ile ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olabilirsiniz. Tercih edilen meyve ve sebzelerde çeşitlilik tercih ederek vitamin ve mineral çeşitliliği sağlayabilirsiniz.   Ayrıca vücudumuzun direncini artıracak, kansere karşı vücudumuzu korumaya yardımcı olacak antioksidan niteliği taşıyan A-C-E vitaminleri Se (selenyum)-Zn(çinko) mineralleri desteği ile vücudunuzu bahara hazırlamaya yardımcı olabilirsiniz. Havuç, kayısı, kavun, şeftali,ıspanak, tere, roka, maydanoz, balık, yumurta sarısı gibi A vitamininden zengin yiyecekler, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar, yumurta gibi E vitamininden zengin yiyecekler, biber, turinçgil, çilek, kivi , brokoli , maydanoz gibi C vitamininden yiyeceklerle vitamin desteğinizi sağlayabilirsiniz. Et, balık, süt, yumurta, yağlı tohumlar, deniz ürünleri gibi çinkodan zengin besinler, tahıl, yumurta, deniz ürünleri, balık, soğan , mantar, gibi selenyumdan zengin besinler ile mineral desteğinizi sağlayabilirsiniz.   Tam tahılı ürünler tercih edilmesiyle posa (lif ) tüketiminizi artırarak aynı zamanda kan şekerinizi dengelemeye de yardımcı olabilirsiniz.Tam tahıllı ürünlerin içerdiği B vitaminleri ile bahar ayları yorgunluğunuzu atmanıza yardımcı olabilirsiniz. Probiyotik ve prebiyotik içeren besin tüketiminizi artırarak hem barsak floranızın yenilenmesine yardımcı olurken hem de barsak hareketliliğinizi dengeleyebilirsiniz Aynı zamanda düzenli barsak sisteminiz ile hem ağırlık artışınızı dengeleyebilir hem de bağışıklık sisteminizin güçlendirebilirsiniz. Böylelikle bahar yorgunluğunuzu atabilirsiniz.   Hayatımızın eksilmez bir parçası olan hareket olmazsa olmazdır. Mutlaka haftada en az 3 gün 30-45 dakika tempolu yürüyüş yaparak hem daha fit bir bedene hem de daha sağlıklı, stresimiz günlerle kendinizi bahara hazırlayabilirsiniz.
 
Berfu_
Sal Mar 26, 2013 12:39 pm
 
Foruma git
Konuya git

Cildimizin Bakım vE Beslenmesi

 
Bahar Mevsiminde, Cildimizin Durumu, Bakımı ve Beslenmenin Önemi
Artık soğuk kış günlerini geride bıraktık. Mart, Nisan aynı zamanda geçiş yapılan aylardır, her mevsimin getirmiş olduğu özellikleri, değişimi göz önünde bulundurursak uygulanacak bakım ve ürün seçimlerinde kendini kolayca belirler. İlkbaharda cilt yüksek reaksiyonludur, bu durum cildin hassasiyetini ve alerjik olmasına yol açar, dolayısıyla ilkbahar cilt için kritik bir zamandır. Bahar aylarında vücudun aşırı çalışmaya başlaması sonucu kan dolaşımının hızlanması, hormon seviyesindeki artış nedeniyle cildin hassaslaşmasıyla bir çok insan farklı cilt sorunları yaşıyor. Aşırı hassasiyet, kızarıklık, kuruluk ve ciltte pul, pul soyulmalar görülüyor. Yağlı, akneye meyilli ciltlerde de yağ üretimi artarak akneler çoğalıyor. Bahar ayların ilk güneş ışınları da ani cilt lekelenmeleri yapıyor.
Baharla birlikte alacağınız önlemlerle, ciltte oluşacak olumsuz etkileri ortadan kaldırıp, mevsime uyum sağlayacak yöntemlerle, cilt ve vücudumuza direnç veren ürün ve besinlerle bahar aylarına hazır olabiliriz.
Cildinize Bahar Bakımı
1) Temizleme: Cilt tipinize uygun, temizleme köpüğü, veya temizleme sütü ile temizleyin ve ılık suyla durulayın.
Fazla alkol içermeyen Tonikle tazeleyin.
2) Nemlendirme: Cilt tipinize uygun ürünler, az yağlı su bazlı olmalıdır
Kuruluğu dengeleyen: Vitamin A, Hyalüronik Asit Serum.
Hassasiyeti dengeleyen: Arnika, Aloe Vera, Panthenol etken madde içeren ürünler nem tutma, kaşıntı, kızarıklık ve hassasiyeti sakinleştirici etkisiyle cilde uyum sağlar.
Cildi yapılandıran, hücre oluşumunu geliştiren: Peptitler, Phyto Hormon, Hyalüronik Asit Serum, Vitamin A + E , Palmitat, Argireline etken maddeler içeren ürünler cildin kurumasını özellikle besleyici, hücreleri koruyucu etkisiyle cildi yapılandırır.
3) Peeling Uygulaması: Kuruyan, matlaşan cildinizi peelingle tazeleyin ölü tabakanın giderilmesiyle cildin renk tonu açılır ve ürünlerin cildin alt katmanlarına nüfuz etmesi daha iyi sağlanır.
4) Koruma: Dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu kullanarak önlem alın 30 - 50 faktörlü su bazlı olanları tercih edin.
İşte Vücudumuza Ve Cildimize Canlılık Dinçlik Kazandıran O Besinler
Besin Grupları
Sebzeler: Semizotu, enginar, havuç, taze bakla, kıvırcık, marul, taze soğan, sarımsak
Meyveler: Çilek; kivi, elma, greyfurt
Balık: Kalkan, levrek
Tam Tahıllar: Tam buğday, yulaf, çavdar bahar yorgunluğunu yenmemize yardımcı olur
Sıvılar: Bahar ayları boyunca en az 2 litre su içmek gerekir, bu sayede vücudumuzda biriken zararlı toksinleri atarız.
Vücuttaki yağ yakılmasına katkıda bulunan gıdalar
Yoğurt, yağsız süt greyfurt, ananas, kivi, çilek, kahve, kırmızı biber, taze yeşil sebzeler, sebze çorbaları, salata, yumurta, yulaf, tahıllı ekmekler, balık.
İçten Dışa Yansıyan Güzellik Diyeti
Cildinizi içten dışa besleyin, beslenmenize dikkat ederek cildinizi güzelleştirmek elinizde.
İlk Adım Su
Su hayattır toksinleri atar, metabolizmayı hızlandırır ve canlandırır susuz kalan cilt ve vücut direncini kaybeder. Su ihtiva eden sebze,meyvelerden faydalanmayız. Sağlıklı bir cilde sahip olmanın tek yolu budur.
Sebze Ve Meyveler
Doğal güzelliğimizi ortaya çıkarmak doğanın nimetleri meyve, sebzeleri ihmal etmemeliyiz. Enerji artırıcı hücre yenileyici ve güzelleştiren besinleri tercih etmeliyiz.
Güzellik Katan Besinler
Kuru kayısı, incir, erik, ceviz, badem, taze sıkılmış meyve suyu, portakal, greyfurt, karışımı nar suyu. Sebze suları, havuç suyu, süt ve süt ürünleri.
Doğa değişiyor biz insanlarda doğanın değişimiyle doğal naturamızın doğaya uyum sağlamasını çalışıyoruz. Mevsimlerin değişimi biz insanları etkilerken bu etkilere karşı doğru bilinçle önlem alırsak sağlıklı ve güzellik dolu mevsimlere hazırlayarak geçiririz.
Sağlıklı , güzellik dolu günler dileğimleee......
Berfu_
Sal Mar 26, 2013 12:52 pm
 
Foruma git
Konuya git

Bahar Aylarında Cildimiz Canlandırcak Maskeler..

Bahar ışıltısı saçan pırıl pırıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız, Canlandırıcı maskeler e başvurabilirsiniz. Bu maskeler yüzünüzün su, nem, krem gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, cildinizin ışıldamasını sağlayacaktır. İşte evdeki malzemeleri kullanıp, hazırlayabileceğiniz maskeler:
- Canlandırıcı maske: 1 havucu sıkın. Muzu ezip havuç suyuna katın. Karışımı yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekletin. Sonra yıkayın. Ya da bir yumurtanın akını iyice çırpın, içine 1 tatlı kaşığı bal katıp iyice karıştırın. Yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin, sonra yıkayın.
- Nem maskesi: 1 yumurtanın sarısı, 1 çorba kaşığı yağsız süt tozu ve 1.5 tatlı kaşığı balı karıştırın. Karışım krem kıvamına gelince, boyun ve yüze sürün. 15-20 dakika sonra, önce ılık, ardından da soğuk suyla yıkayın. Cildiniz kuruysa bu maskeyle onu nemlendirebilirsiniz.
- Denge maskesi: 1 elmayı rendeleyin, az miktarda süt ile pişirin. Ilık olarak göz çevresi hariç yüze ve boyuna sünün. Kuruyunca ılık su ile yıkayın. Gül suyu ile sürün. Cildiniz normalse bu bakım sizin için idealdir.
- Yağlı ciltler için: 1 çorba kaşığı kil, 1 olgun domates ile karıştırılarak krem kıvamına getirilir. Yüze sürülür. 20 dakika bekletip sonra ılık suyla yıkanır. Ya da, 1 çorba kaşığı süzme yoğurt, 1 çorma kaşığı kil ile karıştırılır. Karışım yüze sürülür. 20 dakika sonra yıkanır.
- Kırışıklara: 1 yumurtanın akı, 1 küçük boy salatalık, 1 tatlı kaşığı taze krema, bulamaç haline getirilir. Karışım, çizgilerin üzerine sürülür, 20 dakika sonra ılık maden suyuyla temizlenir.
Berfu_
Sal Mar 26, 2013 1:34 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve Forum yenilendi

Merhaba  Cengiz  Bey  Evet  Senem Hanımın Dedi Gibi  Elimi Taşın Altına  Koyuyorum   Ve  Elinize  Sağlık  Diyorum  Ana  İnanınki  Teknik Sorunlar  Devam REdiyorrr  ...  Lütfen Kızmayın  Ama  Ne  Yapalım Bizlerde  Bunları  İfade  Etmek  Zorundayızz..  Tepemem Atarsa  Pasaportunuzu  Ben Vercem Elinizee  ....
Berfu_
Sal Mar 26, 2013 12:32 pm
 
Foruma git
Konuya git

Sanalkahve Forum yenilendi

Saygılar cengiz bey


elbette en iyi için uğraşmaktasınız forum da arka plan rengi olsa


ve ana sayfa da açılan konulara her yazılan yorum dan sonra üst sıraya çıksa o yazı


daha güzel olurdu Teşekkürler

CanFeda_
Sal Mar 26, 2013 5:14 pm
 
Foruma git
Konuya git

Ne yaptıysam olmadı


Belki bir yürekti benim sana verebileceğim tek bir yürek
Belki fazlasını isteseydin, senin uğruna canımı bile verirdim
Sana olan sevgimi küçük bir kalbe sığdırdım.  Küçük bir yüreğe
Sana yaşadığın acıları unutturmak en büyük dileğimdi
En büyük hayalim, en büyük umutumdu sana bir şeyleri unutturmak
Başaramadım, yenildim hayatta her şeye kafa tutan ben yenildim
 
Unutturamadım geçmişi, unutturamadım yaşananları bütün sevgimi
Bütün ömrümü sana atasam bile yine de unutturamadım 
Geçmiş aramızda hep bir sır perdesi gibi kapalı kaldı bir türlü aralayamadım
Hep o perdenin arkasında masum ve sessiz kalmayı tercih ettim
Yeterki sen mutlu ol diye, mutlu olman için uğraştım elimden gelen buydu
Fazlasını yapmaya gücüm yetmedi.  Başaramadım fazlasını
 
Bir ufak yüreğin beni sevmesini istedim, ama bu yürek sana ait olsun istedim
Başaramadım, sevdiremedim kendimi, zorla güzellik olmaz diyorlardı .
Söyleyen doğru söylemiş zorla kendimi sevdiremem, başkasının yerini tutamadım
Özlemler hep geçmişe dönük, hasretler hep maziye dönük oldu
Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmeyen ben artık kabul ediyorum, yenildim
Beni  hiçbir güç yıkamadı şimdiye tek beni yıkan sadece hayallerimin yıkılması oldu
 
Bilmiyorum senden başkasını severmiyim, bir daha birinin sevgisine inanırmıyım
Bilmiyorum içimde her satırın altında kanayan bir yürek, sızlayan bir yara var
Acı çekiyor her bir kelimede kanıyor yüreğim, sızlıyor içimdeki yara iyileşmiyor
Her gün yüreğime saplanan bir mızrak misali bu yüreğe her gün bir acı saplanıyor
Unut istedim benim gibi geçmişi, duyguların tüm sevgin bana ait olsun, yalnızca bana
Hasretin özlemin yalnızca bana ait olsun istedim, başaramadım yine yenildim

Ne savaşlar gördü, ne kurşunlar yağdı bu ruhu ölmüş bedenime
Hiç biri düşüremedi bu bedeni, hiç biri yıkamadı, yine dağ gibi ayakta durdum
Bir dağı ancak ne yıkar biliyormusun ey kara gözlü güzel sevdiğim
Toprağın altından akan ve biriken  küçücük bir su kocaman bir dağı yok eder
Acılar her gün biraz daha yakıyor yüreğimi, her gün biraz daha  acı çekiyorum
Bu her şeye karşı tik durmasını bilen bedenim artık biriken acılara dayanmaz
 
Çok şey mi istedim hayattan, çok şey mi istedim insanlardan bilmiyorum
İstediğim şey maddiyat olmadı hiçbir zaman, istediğim tek şey sevmek sevilmek oldu
Sevdim çok sevdim, hani derler ya allahına kadar sevdim. Canımı verecek kadar sevdim
Nerden bilebilirdi ki severek büyük bir günah işledim. Seni sevdiğinden ayırdım
Nereden bilebilirdim ki bir kara kedi gibi sevenlerin arasına girdim
Bedenin benimleyken ruhun hep geçmişe dönük olduğunu gösterdin bana
 
Yenildim işte belki de bir aşkın vebali, bir aşkın günahı bu kadar ağır geldi bana
Taşıyamadım bu geçmişin vebalini ağır geldi bedenime, yıkıldım düştüm yerlere
Her yere düşüşümde birileri  elimden tutmasını beklerken, üzerime basıp geçti herkes
Gururum çiğnendi, umutlarım, senin için kurduğum hayallerim yıkıldı, hepsi yok oldu
Bilmiyorum belki de hak ettim ben bu acıları, belki istediğin gibi biri olamadım
Belki allah vergisi başkaları gibi yakışıklı, başkaları gibi çekici olamadım.
 
Yakışıklı ya da güzel olamamak insanların sucumu, bence kimsenin sucu değil
Çünkü insanın yüzüne yüce allah elleri ile şekil verdi, kimse suçlu değil ki
Allahın yarattığı herkes güzeldir benim gözümde, yüz güzelliği değil yürek güzelliğidir
Kalp temizliğidir önemli olan, yüzü güzel olup boyu postu yerinde olan tabi ki vardır
Ama yürek güzelliği nadir insanlarda bulunur, en önemlisi de yüreği güzel olsun insanın
Sevdiğine sadık olsun, sevdiğine sahip çıksın, sevdiği varken başkalarını aramışın gözleri

İşte en büyük güzellik adamlık budur, en büyük sevgi en büyük aşk budur.
Ben bunu göstermeye çalıştım hep sevdiğim insanlara, ama hep yarı yolda kalan ben oldum
Hep önemsenmeyen ben oldum. Ben her gün sevgimin üzerine  biraz daha sevgi kadarken
Beni sevdiğini sandığım insanlar benden her gün biraz daha alıp götürdüler
Ne mi kaldı geriye yıkılmış viraneye dönmüş bir aşk ve tat alamadığım bir dünya
İlk kez yenilgiyi kabul ediyorum. İlk kez hayata küsüyorum ve ilk kez severken gidiyorum
 
            
 
 
 
 
furim
Sal Mar 26, 2013 6:48 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Hayat

Emeklerinee  saglik Senemm  cok  güzell  paylasimm

Nazli52
Çar Mar 27, 2013 12:22 pm
 
Foruma git
Konuya git

101 Turnuvalarımız devam ediyor...

    Her hafta Cumartesi günü saat 22.00 de yaptığımız turnuvalarımız devam etmektedir..Oyuncu arkadaşlarımızın isteği üzerine tekli devam eden turnuvalarımız bir hafta eşli bir hafta tekli olarak devam ediyor..Katılmak isteyen arkadaşlarımızın turnuva saati salonumuzda olmaları yeterli olacaktır..
    Bilgilerinize sunulur...
Tutku
Çar Mar 27, 2013 6:23 pm
 
Foruma git
Konuya git

Ne değişti hayatımızda

Nerede o ilk heyecanla telefonlara bakışımız neden  değişti
Nerede seninle gece yaraları aynı yıldıza bakarak sohbet ettiğimiz günler
Sabah uyandığımızda bir birinin sesini duymak için uykumuzdan yaptığımız fedakarlıklar
Ne değişti şimdi neden umursamaz oldun, ne varlığım belli hayatında ne yokluğum
 
Ne değiştirdi seni böyle, ne aldı götürdü seni benden uzaklara
Ne düşürdü bizi seninle bu hale, neden buz gibi soğuksun neden uzaksın anlayamadım
Hani verdiğimiz sözler bir birimize ne çabuk unutuldu, ne çabuk silindim hayatından
Ne değişti hayatımızda neden her gün biraz daha uzaklara gidiyorsun benden
 
Gülüşlerin bile değişti, artık eskisi gibi içten  gülmüyorsun benimle
Artık eskisi gibi heyecan yok konuşmalarında, eskisi gibi  titremiyor konuşurken sesin
Ne söylesem ne yapsam suçlu oluyorum, hayatı sana zehir ediyorum
Sanırım eskisi gibi seni mutlu edemiyorum. Sanırım eski sevgin kalmadı artık
 
Benim için hiçbir şey değişmedi hayatımda , hala sesini duymak için sabahları uymuyorum
Ben hala geceleri ismini verdiğim yıldızla sabahlara kadar oturup sohbet ediyorum
Hala içten yürekten gülüşün aklıma geldiğinde mutlu oluyorum ve hala seni özlüyorum
Yokluğun hala benim içimi yakıyor, hala sensiz seninle yaşamaya alışmaya çalışıyorum
 
Özlüyorum, seninle yürüdüğümüz yolları, seninle gecen güzel günleri özlüyorum
Sabahları uykudan beni uyandıran telefonun sesini özlüyorum
Akşamları her zaman buluştuğumuz yerde beni bekleyen aşkımı özlüyorum
Nedir seni böyle değiştiren, nedir seni benden her gün biraz daha koparan
 
 
İstemiyorsan söyle giderim, artıma bile bakmam, bu büyük sevgini kalbime gömer giderim
Kaderime yazılmışsa sensizlik seni yüreğime gömerim, sensizliğin acısını her gün çekerim
Seni kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yaptım  seni başkasına asla yar etmeyeceğim
Sana söz verdiğim gibi bu can bu bedende bulunduğu sürece senden başkasını asla sevmeyeceğim
 
Belki bir gün yine karşılaşırız, belki eski günlerdeki gibi bir birimize sımsıkı sarılıp hasret gideririz
Umutla seni göreceğim günü bekleyeceğim, belki eskisi gibi olmayacak hiçbir şey
Belki bir daha asla görüşemeyeceğiz, ama sana olan sevgim hiçbir zaman değişmedi değişmeyecek
Sen her zaman balım, her zaman beni ayakta tutan yüreği temiz, güçlü sevdiğim olarak kalacaksın
 
furim
Çar Mar 27, 2013 4:42 pm
 
Foruma git
Konuya git

Sanalkahve sistem güncellemesi

Merhaba, sitemiz 09 nisan 2013 tarihinde kapalı olacaktır.Yeni sunucularımızın faaliyete girmesi için tüm site bakıma alınacaktır.Buradan siz değerli üyelerimize duyrulur.

Admin
Per Mar 28, 2013 8:30 pm
 
Foruma git
Konuya git

Re: Sanalkahve sistem güncellemesi

Bilgilendirme  İçin Tşkler  Sayın Adminim   Saygılar...

Berfu_
Per Mar 28, 2013 8:43 pm
 
Foruma git
Konuya git